Category Archives: Attunement

จักระ6 ตาสาม (Third Eye Chakra)

จักระที่ 6 : Third Eye Chakra ภาษาสันสกฤต : อาชญา ( Ajna) ตำแหน่งของจักระ : กลางสมอง (ใกล้ต่อมใต้สมองและต่อมไพเนียล) เรามักเรียกกันว่าจักระตาสาม มีความสำคัญในการมองเห็น

1 Comment